Feng Shui Institute: Traditional Chinese Feng Shui

feng shui glossary of terms

Feng Shui GlossaryThe Feng Shui Institute Glossary contains all the important terms and vocabulary used in traditional Chinese feng shui, as well as links to areas in which to learn more about the subject. If you are new to feng shui practice, we hope our glossary shows the incredible depth of traditional Chinese feng shui and helps spark further interest in feng shui and Chinese astrology.

If you are a practitioner or Feng Shui professional, use our glossary to test your feng shui knowledge! Find a new topic that you would like to learn, develop and practice, and we probably have a course that teaches the technique.

Take a course in Feng Shui and Chinese astrology, see our Feng Shui Distance Learning Courses.

Common Feng Shui Terms
Feng Shui Wind and Water - See Feng Shui Science
Luo Pan Traditional Chinese Feng Shui Compass - See Luo Pan
Yin & Yang The Principles of Univesal Balance - See Yin & Yang
Shui, Mu, Huo, Tu & Jin Water, Wood, Fire, Earth and Metal - the Five Transformational Phases or as they are known in the West, the Five Elements
Wu Xing Five Transformational Phases - See (Five Elements)
Sheng Birth/generating (Sheng Cycle - generating cycle of Five Elements)
Ke or Ko Control/destroy- control cycle of Five Elements - See Ke Cycle)
Wu Insulting/Bullying Cycle of the Five Elements
Gua or Kua Trigram
Fu Xi Legendary Emperor of China - See Feng Shui History
Luo shu Ancient River Luo chart - precursor of the Late Heaven Ba Gua
Tian, Di & Ren Heaven, Earth and Man
Tai Yang Literally "Big Yang" - the Sun
Tai Yin Literally "Big Yin" - the Moon
Xu shui Empty or Virtual Water
Ba gua Eight Trigrams - See Trigram Tour
He Tu Drawing from the River He
Xian tian ba gua Early or Pre Heaven Ba Gua
Hou tian ba gua Late or Post Heaven Ba Gua - See Bagua
Sha Qi Noxious Qi
Tong Shu Literally " Book of Everything". Almanac or farmer's calendar
Liu sha Six Killings - Eight House school of feng Shui
Qian & Kun Heaven & Earth Trigrams - See Trigram Tour
Li & Kan Water & Fire Trigrams
Xun & Zhen Wind & Thunder Trigrams
Gen & Dui Mountain and Lake or Marsh Trigrams
Methods of Feng Shui - See schools of feng shui
Bagua pai Eight trigrams school
Ba zhai pai Eight House school
Li qi pai Compass school
Xuan kong da gua Mysterious Void Wind and Water School of Great Divinatory Symbols (Trigrams and/or Hexagrams)
Fei Xing Flying Star
Xuan kong Mysterious void - 60 year period time and space Feng Shui
Liu pai gai shuo The 6 Flying Star schools
Fan gua pai Gua changing school
Qi men dun jia pai Qimen dunjia school of feng Shui - See Qi Men Dun Jia
San he pai Triple combination school of Feng Shui
Xiang shu pai School of symbol and number
Shu fang pai Studious school of "yijing"
Zi wei dou shu pai Ziwei dou shu school - See Zi Wei Dou Shu
Form School Feng Shui
Si ling shou Four Celestial Animals
Bai Hu White Tiger - western palace
Qing Long Blue/green Dragon - eastern palace
Xuan wu Dark Warrior/Black Tortoise - northern palace
Zhu Que Red Bird - southern palace
Long mai Dragon veins
Shan Mountain, mountain ridge
Shan gu Mountain valley
Shan long Mountain dragon
Shan shui Mountains and waters
Shui long Water dragon
Ming tang Bright hall - Space in front of the site
Luo Pan Chinese Compass
Luo jing pan Luopan (Feng Shui compass)
San yuan 3 cycles
Zhong he Combined luopan of san he and san yuan luopan
Tai yi jiu gong pan Tai yi nine palace luopan
Jiang pan San yuan luopan from Master Jiang Dahong
San he luo jing pan Three combinations
Si nan Older form of luopan based on Big Dipper using a spoon
Nei pan Inside circle plate part of luo pan
Tian qi Heaven's pool centre of luopan
Tian pan Heaven plate
Di pan Earth plate
Wai pan Outer plate
Zheng zhen di pan Correct needle of the earth plate on luo pan
Kong feng Junction between the 24 mountains
Shi pan pan Han dynasty divination plate
San cai Three Gifts - Heaven, Earth, and Man plates
Tian xin shi dao Heaven center cross lines
Ba kong wang Eight void/evil lines
Si kong wang Void or evil lines
Chu gua Out of the trigram
Qi xian Line between trigrams on luopan
Xiang Facing direction of a house or tomb
Zuo Sitting direction of a house or tomb
Wai ba gua Outer bagua
Xia chuan Direction water flows away from site
Xia gua tu Chart of lower trigrams
Xia shui Below water
Xiang dui Opposite, to oppose, face to face, relative
Xie To leak out, drain,vent,scatter,disperse,dissipate, reveal
Xing Form or formation refers to mountain and water formations, used to describe the nature of energy as determined by the mountain's appearance or the pattern of waterways
Twenty Four Mountain Ring of Luo Pan - see luo pan compass
Animal Degrees/Polarity Animal Degrees/Polarity
1 Zi Rat 352.5-7.5 Yin 13 Wu Horse 172.5-187.5 Yin
2 Gui 7.5-22.5 Yin 14 Ding 187.5-202.5 Yin
3 Chou Ox 22.5-37.5 Yin 15 Wei Sheep 202.5-217.5 Yin
4 Gen Trigram 37.5-52.5 Yang 16 Kun Trigram 217.5-232.5 Yang
5 Yin Tiger 52.5-67.5 Yang 17 Shen Monkey 232.5-247.5 Yang
6 Jia 67.5-82.5 Yang 18 Geng 247.5-262.5 Yang
7 Mao Rabbit 82.5-97.5 Yin 19 You Rooster 262.5-277.5 Yin
8 Yi 97.5-112.5 Yin 20 Xin 277.5-292.5 Yin
9 Chen Dragon 112.5-127.5 Yin 21 Xu Dog 292.5-307.5 Yin
10 Xun Trigram 127.5-142.5 Yang 22 Qian Trigram 307.5-322.5 Yang
11 Si Snake 142.5-157.5 Yang 23 Hai Pig 322.5-337.5 Yang
12 Bing 157.5-172.5 Yang 24 Ren 337.5-352.5 Yang
I Ching -The Book of Changes
Liu shi si gua Sixty four hexagrams
Upper Cannon Lower Cannon
1 Qian The Creative 31 Xian Mutual Influence
2 Kun The Receptive 32 Heng Long Lasting
3 zhun Beginning 33 Dun Retreating
4 Meng Childhood 34 Da zhuang Great Strength
5 Xu Needing 35 Jin Proceeding Forward
6 Song Contention 36 Ming yi Brilliance Injured
7 Shi Multitude 37 Jia ren Household
8 Bi Union 38 Kui Diversity
9 Xiao chu Little Accumulation 39 Jian Hardship
10 Lu Fulfillment 40 Jie Relief
11Tai Advance 41 Sun Decreasing
12 Pi Hindrance 42 Yi Increasing
13 Tong ren Seeking Harmony 43 Guai Eliminating
14 Da you Great Harvest 44 Gou Encountering
15 Qian Humbleness 45 Cui Bringing Together
16 Yu Delight 46 Sheng Growth Upward
17 Sui Following 47 Kun Exhausting
18 Gu Remedying 48 Jing Replenishing
19 Lin Approaching 49 Ge Abolishing the Old
20 Guan Watching 50 Ding Establishing the New
21 Shi ke Eradicating 51 Zhen Taking Action
22 Bi Adorning 52 Gen Keeping Still
23 Bo Falling Away 53 Jian Developing Gradually
24 Fu Turning Back 54 Gui mei Marrying Maiden
25 Wu wang Without Falsehood 55 Feng Abundance
26 Da chu Great Accumulation 56 Lu Travelling
27 Yi Nourishing 57 Xun Proceeding Humbly
28 Da guo Great Exceeding 58 Dui Joyful
29 Kan Darkness 59 Huan Dispersing
30 Li Brightness 60 Jie Restricting
  61 Zhong fu Innermost Sincerity
62 Xiao guo Little Exceeding
63 Ji ji Already Fulfilled
64 Wei ji Not Yet Fulfilled
I Ching -The Book of Changes General Terms
Jun ming Style of Jing Fang (77-37 B.C.)
Yijing I Ching "Book of Changes"
Hu ti Nuclear Trigram
Zhong yao Nuclear lines, nuclear trigrams
Chun gua Pure Hexagram
Gua One of eight trigrams
Shi yao Generation line
Shi yi Ten Wings Commentaries
Yao Trigram or hexagram line
Jin qian gua Divination with (Golden) Coins
Hui Regret, repent
Ji Lucky, auspicious
Jiu Fault, blame
Lin Stingy, mean
Ping Average, even
Xiu Stop, cease
Xiang Auspicious
Zai Disaster/calamity
Xiong Inauspicious/terrible
Wen Wang Gua Hexagrams of King Wen (an advanced technique of the I Ching)
Fei fu Hidden hexagrams (literally flying and hidden)
Liu yao gua Six line hexagrams a kind of "Yijing" divination technique
Shi Self (technique to determine self or subject line)
Ying Other (literally answer/response) to determine other or object line
Shuo gua zhuan from Disscusion of the Trigrams, eight of Ten Wings
Ba gong Eight palaces
Gong gua Palace hexagram
Yi shi gua Ist generation of hexagram in palace
You hun Wandering soul, seventh generation in a hexagram palace
Gui hun Returning soul, eight hexagram in a hexagram palace
Liu qin Six relatives
Xiong di Brothers
Zi sun Children and grandchildren; descendants
Fu mu Parents
Qi cai Wife and wealth
Guan gui Officer ghost
Yuan shen Originating application
Tui shen Retreating application
Ji shen Annoying application
Jin shen Progressing application
Chou shen Hostile application
Yong shen Focus application
Gou Chen Crouching/hidden application Hooking use (another name for Grey Earthworm, 1 of 6 spirits)
Gua shen Body of hexagram
Ti Body
Shang gua tu Upper trigram chart
San ban gua Three kinds of gua
Shi er xiao xi gua Twelve accumulation and dispersion hexagrams
Shou gua Head hexagram
Yao Shine, illuminate, illumination
Yue jian Month builder
Time Periods
Ri/Yue/Nian Day/Month/Year
Shi Two hour period
Liu ri xing Current daily star
Liu yue xing Current monthly star
Liu nian xing Current yearly star
Jiu yun Nine 20 year periods
San yuan jiu yun Three periods and nine subcycles
Shang yuan Upper 60 year period
Zhong yuan Middle 60 year period
Xia yuan Lower 60 year period
Yun 20 year period (subcycle)
Yun qi Usage/lucky period
Yun xing Period star/timely star
Wu zi yuan Five zi cycle
Yang gong ji ri Master Yang's inauspicious dates. "Master killing". Feng Shui practitioner holiday
Hou Five day period
Flying Star Feng Shui - see schools of feng shui
Fei xing Flying stars
Yi bai- tan lang One white - Greedy Wolf
Er hei - Ju men Two black - Enormous Gate
San bi - lu cun Three blue-green/jade green - Salary Preserved
Si lü - wen qu Four green - Literary star
Wu huang - Lian zhen Five yellow - Chasteness and Purity
Liu bai - wu qu Six white - Military and authority star
Qi chi - po jun Seven red - Broken Army
Ba bai - zuo fu Eight white - Left Assistant
Jiu zi - you bi Nine purple - Right Assistant
Zhu Host star
Ke Guest star
Cheng men Castle /city gate
San ban gua String of pearls - special chart in Flying Star Feng Shui
Fu mu san ban gua Three fates - special chart in Flying Star Feng Shui
Shan/Shui xing Mountain/Water star
Xiang xing Facing star
Dou niu sha Bullfight Sha
Ling xing Timely star
Ti xing Replacement star
Qi xing da jie "Seventh star robbery" method to manipulate qi
Wang shan wang shui Correct positioning of mountain and water stars
Shang shan Above mountain see shang shan xia shui
Shang shan xia shui Above mountain and below water, reversed house
Wang Prosperity
Zhao shen Mirror spirit (secondary auspicious star)
Zheng shen Upright spirit (the timely star)
Zi bai jue Method of purple and white/ purple and white secret
Ai xing tu Chart of neighbouring stars
Fan yin Opposite, reversed
Fu yin Repeat charting
Gao song High tower star
Shi yun Losing the yun
Four Pillars Chinese Astrology - see Chinese Astrology
Ba zi "Eight Characters" astrology
Si zhu Four pillars of Destiny astrology
Ming li Fate calculation
Bi/Shi Compare, parallel/Output
Cai/Guan Wealth/Power
Yin Resource
Ten Heavenly Stems - Shi tian gan - See Heavenly Stems
1 Jia Bud, the sign of growth, thumbnail, helmet
2 Yi Sprout, the spread of growth, bursting forth from Mother Earth
3 Bing Concentrated growth, fire in the house.
4 Ding Maturity, solidity, Heaven's kiss, Bee sting
5 Wu Flourishing and nuturing
6 Ji Full bloom
7 Geng Harvesting, abundance, fullness leading to change
8 Xin Dead heading, reformation
9 Ren Sustenance, supporting life
10 Gui Regenerating roots, preparation for spring
Twelve Earthly Branches - Shi er di zhi - See Animal Signs
Di zhi Earthy branches
1 Zi - Rat Young shoot of a plant, Gate of yin and yang
2 Chou - Ox Young plant supported by stick
3 Yin - Tiger Celebration of sping and New Year
4 Mao - Rabbit Life springing forth, Spring equinox
5 Chen - Dragon Pregnant and timid, Easter, Estrogen
6 Si - Snake 7 months pregnant, with fully formed embryo
7 Wu - Horse Summer solstice, height of yang cycle and beginning of yin
8 Wei - Sheep Big tree with solid branches
9 Shen - Monkey Expansion
10 You - Rooster Harvest, celebration
11 Xu Dog Clearing and prepration
12 Hai - Pig Conception, mating of yin with yang
Specific Feng Shui Terms
Xue Cave, den, hole, lair of the dragon, site with an accumulation of qi, where energy converges
Xun long To seek the dragon, by Feng Shui rules, which belongs to and surrounds a gravesite
Yang sheng shui Life-giving water
Yang zhai Yang dwelling
Yin zhai Yin dwelling, tomb
Yuan chen shui "source water", the water in front of the site
Zhen wu Structure intended to ward off evil influences, such as pagoda or stone lion
Zhi Restriction
Zhi long Straight dragon
Zhi sha Restricting suppression
Zong miao Royal ancestral temple
Zou shu Written report; written memorial presented to the emperor or one of auspicious spirits li shi; bo shi; can shi etc.
An ma ni ba mi hong Chinese version of Tibetan mantra "Om Mani Padme Hum"
Ba sha huang quan The Eight Evil Spirits of the Yellow Springs (Underworld)
Bi he Comparatively harmonious
Can shi Silkworm room
Chu Outward, goes out, exit
Cun Inch
Li Unit of length - 500 meters
Da fu Senior officer
Dai wang shui Water for prosperity and high rank
Dang ling "serving as commander", "in season"
Dao shan dao shui "arrive mountain and arrive facing (water)"
De ling xing To obtain or get the command star
Di xian Sink low star
Du tian Capital of heaven
Fan gua shui fa Turn over trigram water method
Fan pu gui zhen Return to original nature (recover man's original simplicity). "Return to uncut jade and revert to the one's natural self."
Fei shen Flying spirit - noxious wind
Fu Good fortune, blessing, happiness
Fu xing shui fa Water method
Gan zhi Ten Heavenly stems and twelve earthy branches
Ge Structure: refers to a landform that fits a certain set of criteria. Used to describe the relationships of geographical features over a large area.
Gui Ghost, devil
Gui men Devils gate, the door of the devil, NE
He Harmony, harmonious
Hou gui men Back door of the devil, SW
Hu lu Calabash, medicine bottle, believed to capture evil spirits
Hui feng fan zhao "Returning the wind by reflection of the mirror."
Jia long False dragon
Jian "Leaning"
Jian xiang "Leaning direction"
Jiang hu ren Quacks, swindlers, charlatans (lit. "outlaws of the marsh people")
Jin Layer, row of a house
Jiu xing Nine stars
Ju Condition: refers to relationships of geographical features in the immediate vicinity of a site, the nature of surrounding energy
Ju shan Office mountain
Kai men ba gua "Open door bagua"
Kan tong Kan Tong system
Ke chu Controlling outwardly; destroying outwardly
Ke ru Controlling inwardly; destroying inwardly
Kui Chief, head
Li shi Powerful scholar (one of four niannshen fangwei)
Lin guan shui Water for success
Ling Command
Liu chong Relationship of six oppositions
Liu he Six harmonies
Liu shen Six spirits, gods or animals
Liu shou Six animals or six spirits, six gods
Long shen Dragon spirit
Lu Official's salary in feudal China, emolument, social status
Luan tou Terrain/form
Mo Vein - pathways of energy flowing in mountain ranges
Mu Tomb
Mu shui Water for tomb
Mu yu shui Water for bathing
Luan tou Terrain (form)
Pan tuo sha Spiral staircases sha
Po Part of (seven) soul(s) which remains in the grave
Qi feng Junction/ line
Qi kou Qi mouth
Qi long Dragon riding on the site
Qi xiang Power structure: used to describe power in the land
Qi xing tu Chart of starting (derived) stars
Ru Inward, enter, enters, goes in
Ru men di zi Dedicated personal (closed-door) disciple
Ru qiu Imprisoned
San gong Three nobles
San sha Three sha
Ta Tower, pagoda
Shang shu Official title in ancient China
Shen qi Spirit energy: used to describe whether a landform has vital or life energy and is alive, ill or dead
Sheng chu Giving birth outwardly; creating outwardly
Sheng ru Giving birth inwardly, creating inwardly
Sheng shu Number which creates
Shi Power: refers to the amount of energy at a landforms
Shi dao "Way of ten" (setting out of the reference line)
Shuai Decay/ weaken
Shuai shui Water for bad luck
Shuang shan shang wu xing Double mountain (join) up (in) five
Shui fa Water method
Shui kuo Water mouth, referring to the direction and quality of the Water courses
Si he yuan Traditional Chinese courtyard house
Tai ji Greatest absolute (pole)
Tang Flat low space before a tomb (See also Ming Tang)
Teng she Yellow Snake from Form School
Tian chuan "Heavenly pass",direction from where the water is coming towards the front of the site
Tian men Heavenly door/gate, the direction from where water arrives
Tian xin Heaven heart
Tian zi Son of Heaven
An jian sha Hidden (secret) construction killing
Chu shi Literally "out of this world"
Po sui Break and shatter sha
Nei ba gua Inner bagua
Sha To kill or killing/Evil spirit, goblin
Shen Gods or spirits
Shou Longevity
Na jia Adopting the stems - the relationship of bagua/24 mountains
Na zhi Adopting the branches
Si qi Dead qi
Auspicious and Inauspicious Spirits
Yang gui ren Yang noble person (auspicious)
Yin gui ren Yin noble person (auspicious)
Bo shi Rich scholar; (auspicious)
Sui lu Year income (auspicious)
Sui ma Year horse (auspicious)
Sui de he Year virtue combination (auspicious)
Sui de Year virtue (auspicious)
Jie sha Robbery sha (inauspicious)
Zai sha Disaster sha (inauspicious)
Sui po Year breaker (inauspicious)
Sui sha Year sha (inauspicious)
Sui zhi de Year branch virtue
Da huo Big calamity (inauspicious)
Tai sui Jupiter's position in relation to the earth
Fu bing Ambush (inauspicious)
Qi Men Dun Jia - Mysterious Gate/Door - Eight Gates - See Qi Men Dun Jia
1st sheng men Gate of life (birth)
2nd shang men Gate of injury
3rd du men Shut (clumsy) gate
4th jing men Gate of view (prospect)
5th si men Gate of death
6th jing men Gate of surprise (alarm)
7th kai men Open (relaxed) gate
8th xiu men Gate of rest (auspicious)
Sixty Stems and Branches Harmonics - liu shi jia zi na yin
Wu He Relationship of Five Unities Wu He Relationship of Five Unities
Wood Rat/Ox Metal In The Sea Earth Monkey/Rooster Earth On Highway
Wood Horse/Sheep Metal In The Sand Metal Dragon/Snake Metal Cast Into Mold
Fire Tiger/Rabbit Fire In The Furnace Metal Dog/Pig Gold For Ornament
Fire Monkey/Rooster Fire On The Slope Water Horse/Sheep Wood Of The Willow Tree
Earth Dragon/Snake Wood In The Forest Water Rat/Ox Wood Of The Mulberry Tree
Earth Dog/Pig Wood On The Plain Wood Monkey/Rooster Water In The Spring
Metal Horse/Sheep Earth On Roadside Wood Tiger/Rabbit Water In The River
Water Monkey/Rooster Metal On The Sword Fire Dog/Pig Earth In The House
Metal Rat/Ox Earth On The Wall Fire Dragon/Snake Earth In The Sand
Water Tiger/Rabbit Metal In Gold Foil Earth Rat/Ox Fire Of Lightning
Wood Dog/Pig Fire On A Mountain Earth Horse/Sheep Fire Of The Sun
Wood Dragon/Snake Fire In The Lamp Metal Tiger/Rabbit Wood Of The Pine Tree
Fire Rat/Ox Water In The Stream Metal Monkey/Rooster Wood Of The Guava Tree
Fire Horse/Sheep Water From The River In Heaven Water Dragon/Snake Water Flowing In Perpetuity
Earth Rat/Rabbit Earth On The Castle Water Dog/Pig Water Of The Immense Sea
Xing du "Passing degrees" 28 Lunar Mansions
28 Lunar Mansion Name Auspicious / Inauspicious From 20th February 2014, occurs every 4th;

1 da jiao
2 kang
3 di
4 fang
5 xin
6 Wei
7 ji
8 nan dou
9 qian niu
10 Xu nü
11 Xu
12 Wei
13 Ying shi
14 Bi
15 kui
16 lou
17 Wei
18 mao
19 bi
20 Zui
21 shen
22 jing
23 Yu gui
24 Liu
25 Niao
26 Zhang
27 Yi
28 Zhen

Great Horn
Neck
Base
Room
Heart
Tail
Winnowing Basket
Southern Dipper
Ox Herd
Weaving Maiden
Void
Danger
Room
Wall
Astride
Mound
Stomach
Pleiades
Net
Beak
Orion
Well
Ghost Carriage
Willow
Bird
Bow
Wings
Carriage

Auspicious
Inauspicious
Inauspicious
Auspicious
Inauspicious
Auspicious
Auspicious
Inauspicious
Inauspicious
Inauspicious
Inauspicious
Inauspicious
Auspicious
Auspicious
Inauspicious
Auspicious
Auspicious
Inauspicious
Auspicious
Inauspicious
Auspicious
Auspicious
Inauspicious
Inauspicious
Inauspicious
Auspicious
Inauspicious
Auspicious

Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday

Twenty Four Solar Terms - er shi si jie qi
Solar Term Name Dates Sun Enters
1 Li Chun Beginning of spring 4 Feb-18 Feb 16º Aquarius
2 Yu Shui Rain water 19 Feb - 4 Mar 1º Pisces
3 Jing Zhe The Movement of Insects 5 Mar - 20 Mar 16º Pisces
4 Chun Fen Spring Equinox 21 Mar - 4 Apr 1º Aries
5 Qing Ming Serene Clarity 5 Apr - 19 Apr 16º Aries
6 Gu Yu Grain Rain 20 Apr - 4 May 1º Taurus
7 Li Xia Beginning of Summer Little 5 May - 20 May 16º Taurus
8 Xiao Man Surfeit 21 May - 5 Jun 1º Gemini
9 Mang Chong Grain in Ear 6 Jun - 20 Jun 16º Gemini
10 Xia Zhi Summer Solstice 21 Jun - July 6 1º Cancer
11 Xiao Shu Little Heat 7 July - July 22 16º Cancer
12 Da Shu Great Heat 23 Jul - 6 Aug 1º Leo
13 Li Qiu Beginning of Autumn 7 Aug - 22 Aug 16º Leo
14 Chu Shu Heat Ceasing 23 Aug - 6 Sep 1º Virgo
15 Bai Lu White Dew 7 Sep - 21 Sep 16º Virgo
16 Qiu Fen Autumn Equinox 22 Sep - 7 Oct 1º Libra
17 Han Lu Cold Dew 8 Oct - 22 Oct 16º Libra
18 Shuang Jiang Frost Descends 23 Oct - 6 Nov 1º Scorpio
19 Li Dong Beginning of Winter 7 Nov - 21 Nov 16º Scorpio
20 Xiao Xue Little Snow 22 Nov - 6 Dec 1º Sagitarius
21 Da Xue Great Snow 7 Dec - 21 Dec 16º Sagitarius
22 Dong Zhi Winter solstice 22 Dec - 4 Jan 1º Capricorn
23 Xiao Han Little Cold 5 Jan - 19 Jan 16º Capricorn
24 Da Han Great Cold 20 Jan - 3 Feb 1º Aquarius
Twelve Jianchu Spirits - Jian chu shi er shen
Jianchu Spirit Name Auspicious / Inauspicious
1 Jian Beginning of things Inauspicious
2 Chu Eliminating Auspicious
3 Man Filling up Inauspicious
4 Ping Levelling Inauspicious
5 Ding Settling matters Auspicious
6 Zhi Commanding the situation Auspicious
7 Po Broken Inauspicious
8 Wei Dangerous Auspicious day
9 Cheng Ending the situation OK day
10 Shou Collecting Inauspicious
11 Kai Open Auspicious
12 Bi Close Inauspicious
Twelve Palaces - shi er gong
Palace Definition Timeliness
1 Sheng Qi Birth Timely
2 Mu Yu To be cleansed Neutral
3 Guan dai To come of age Neutral
4 Lin guan To approach officialdom Timely
5 Wang Prosperity Most Timely
6 Shuai To decay (become weak) Timely
7 Bing To become sick Most untimely
8 Si Death (to die) Most untimely
9 Zang Burial Timely
10 Jue Totally vanished Most untimely
11Tai Embryo forming Most untimely
12 Yang Developing Most untimely